2022 PFL Playoffs New York City: HENDRICKS VS HAMLET